FSO Vårmöte 18.4.2020

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO r.f. kallas till stadgeenligt Vårmöte, lördagen den 18:e april 2020 kl. 13.30.

FSO följer myndighetsdirektiv gällande sociala sammankomster våren 2020, därmed hålls förbundets vårmöte som distansmöte.

Enligt förbundets stadgar §7:  ”Ombud kan delta i förbundsmötet samt rösta genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel under pågående möte.”

Deltagande på förbundsmötet sker genom att klicka på nedanstående länk och ansluta till distansmötet: Länk för deltagande på vårmötet.

Inlämning av fullmakter börjandes kl. 13.00. Befullmäktigat ombud som deltar på distans bör skicka skannad kopia eller foto på undertecknad fullmakt till fso@idrott.fi / +358401931394 före mötet påbörjas, senast 18.4.2020 kl. 13.29.

På mötet behandlas i 13 § av förbundets stadgar nämnda ärenden. Om en medlemsförening önskar uppta en fråga till behandling, bör därom skriftligen meddelas senast tre (3) veckor före mötet till förbundsstyrelsen.

(Föredragningslistan finns bifogad nedan).

Vid förbundsmöte har varje till FSO hörande förening en (1) röst. Föreningen har rätt att låta sig representeras av flera därtill befullmäktigade ombud, men vid omröstning får endast det av ombuden utöva föreningen rösträtt, som föreningen därtill speciellt befullmäktigat. Ombud får representera endast en (1) förening, i vilket ombudet bör vara medlem.

Välkommen!

Nina Simosas
Förbundsordförande

Wilhelm Stenbacka
vik. Grenchef
+358401931394

Mötesmaterial (uppdateras vid behov före mötet):

  • Uppd. 1.6 – Revisorerna har angett sin berättelse och i enlighet med Vårmötesprotokollet kan FSO:s förbundsstyrelse 2019 beviljas ansvarsfrihet (se vårmötets protokoll nedan).

Förbundets stadgar hittas här.

Kategorier:
FSO förbundsmöte Kommunikation Orientering