Banläggning

Registrering av banläggare

1. Allmänt
Orienteringstävlingens banläggare och övervakare bör inneha  behövlig
kompetens, som  fås via utbildning och aktivt deltagande. Efter att man gått en banläggarutbildning i klass I eller II, skall en föreningsperson med föreningsrättigheter i IRMA, lägga in den personen som avlagt utbildningen i IRMA. Detta registerars därefter av Finlands Orienteringsförbund (SSL). Registreringen är ikraft fem kalenderår från registreringsdagen. Tolkningsfrågor i registreringen och särfall avgör SSL.

2. Utbildning
2.1 Banläggarkurs
På  banläggarkursen  utbildas  föreningsbanläggare  som är banläggare  vid
föreningstävling, motionsorientering, samt medlem i banläggargrupp i region-
mästerskap eller nationelltävling. Utbildningen cirk. 3-4 timmar arrangerar
föreningen eller regionen enligt gällande sutbildningsprogram.

2.2 Banläggarskola (Klass II eller och förnya klassI)
Banläggarskola ger färdighet till banläggare vid nationella
tävlingar och  regionens mästerskapstävlingar. I värdetävlingar medlem i
banläggargrupp  samt  utbildare vid banläggakurs. Utbildninge c. 8-10 tim.
Banläggarskola arrangerar regionen enligt gällande utbildningsprogram.

2.3 Banläggarseminarium (Klass I)
Banläggarseminarium   ger  färdighet   till   banläggning   vid värdetävlingar
eller   övervakning. I alla nationella- eller värdetävlingar skal tävlingskontrollantten ha 1. klass kort.
Utbildningen c. 15 tim. arrangerar FSO eller SSL.


2.4 Kompleteringsskolning (olika temata, förnya kort, uppdatera och utveckla kunnande)
Regionen arrangerar
– forsättningskolning av I och II klass banläggarkompetens
– förnyelse skolning 3-4 tim.
– kompleteringsskolning  för  följande  säsongs  banläggare
– kompleteringsskolning   av    t.ex.  budkavle,   kortdistans, eller annat.
– kompleteringsskolning  för  värdetävlingarnas  banläggare
– kompleteringsskolning för regionernas  utbildare i banläggning.

3. Registrering
3.1 Föreningen
Om I och II klass banläggare gör föreningen ansökan till FSO med att använda IRMA-programmet. Föreningsbanläggare  registreras  inte. SSL uppdaterar med jämna mellanrum en lista över banläggarna på sin hemsida.

3.2 Regionen (FSO)
Regionen  beviljar  II klass  banläggarfärdighet och skickar meddelande till SSL om beviljan. II klass banläggarrättighet kan beviljas person som genomgått banläggarskolan under de två senaste åren, och som banläggare visat behövlig färdighet.

3.2.2
I klass banläggaransökan skickas till SSL med regionens utlåtande,  SSL  godkänner  den och registrerar  den. I klass banläggarfärdighet kan beviljas person som genomgåt banläggarseminarie under de två senaste åren och som klanderfritt ansvarat för nationella och regionmästerskaps banor. I alla nationella- eller värdetävlingar skall tävlingskontrollantten ha 1. klass kort.

3.3 SSL:s åtgärder
SSL granskar regionens förslag till banläggare och godkänner ny I klass ansökan samt registrerar  I och II klass.

4. Förnyelse av banläggarrättighet
Banläggarrättigheten för I och II klass granskas vart femte år, varefter det bör förnyas.
Förnyelse av banläggarrättighet ansökes av föreningen till regionen, vilken besluter om det.
För förnyelse bör banläggaren genomgått en av regionen arrangerad skolning,
samt deltagande i  banläggning, övervakning eller skolning.
Regionen kan förkasta banläggaransökan eller förnya  den i lägre klass.
Regionen meddelar SSL om förnyelsen, SSL kan ompröva regionens beslut.