FSOs Vårmöte 21.4.2021, som distansmöte

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO r.f. kallas till stadgeenligt Vårmöte 2021 onsdagen den 21:a april 2021 kl. 17.30.

FSO följer myndighetsrekommendationer gällande sociala sammankomster våren 2021, därmed hålls förbundets höstmöte som distansmöte.

Enligt förbundets stadgar §7:  ”Ombud kan delta i förbundsmötet samt rösta genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel under pågående möte.”

Deltagande på förbundsmötet sker genom att klicka på nedanstående länk och ansluta till distansmötet: Länk för deltagande på vårmötet

Test av förbindelser och inlämning av fullmakter börjandes kl. 17.00. Befullmäktigat ombud som deltar på distans bör skicka skannad kopia eller foto på undertecknad fullmakt till fso@idrott.fi / +358406212560 före mötet påbörjas, senast 21.4.2021 kl. 17.29.

På mötet behandlas i § 13 av förbundets stadgar nämnda ärenden. Om en medlemsförening önskar uppta en fråga till behandling, bör därom skriftligen meddelas senast tre (3) veckor före mötet till förbundsstyrelsen.

Vid förbundsmöte har varje till FSO hörande förening en (1) röst. Föreningen har rätt att låta sig representeras av flera därtill befullmäktigade ombud, men vid omröstning får endast det av ombuden utöva föreningens rösträtt, som föreningen därtill speciellt befullmäktigat. Ombud får representera endast en (1) förening, i vilket ombudet bör vara medlem.

Den preliminära föredragningslistan finns bifogad nedan.

Välkommen!

Nina Simosas
Förbundsordförande

Tarja Krum
Grenchef
tarja.krum@idrott.fi /+358406212560


Mötesmaterial (uppdateras vid behov före mötet):Instruktioner och tekniska tips för deltagande på digitalt förbundsmöte finns tillgängliga här.

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott FSO Kommunikation Okategoriserade